Home / Oprema

Oprema

Spisak opreme kojom raspolaže Centar za zelene tehnologije

 • Skanirajući elektronski mikroskop (SEM) sa EDS detektorom

Model: VEGATS 5130MM

Proizvođač: TESCAN, Republika Češka

Skenirajući elektronski mikroskop (SEM) VEGATS 5130MM postiže visoku rezoluciju slike (3 nm) sa uvećanjima do 100 000 x. Radi u uslovima visokog vakuuma, a kao izvor elektronskog snopa koristi se volframsko vlakno. Pored detektora za sekundarne elektrone (secondaryelectron, SE) i odbijene elektrone (backscatteredelectron, BSC), mikroskop je opremljen i EDS (EnergyDispersiveX-rayMicroanalysis) detektorom (INCAPentaFET-x3, OXFORDInstruments). Uz pomoć VEGATS 5130MM elektronskog mikroskopa, i detektora kojima je opremljen, moguće je proučavati morfologiju, fazni i hemijski sastav različitih materijala.

SEM sa EDS detektorom

 

 • AFM mikroskop (eng. Atomic Force Microscope) 

Model: NTEGRA 2

Proizvođač: NT-MDT, Rusija

Uređaj služi sa skeniranje čvrstih uzoraka (filmovi, prevlake, polimeri, legure, prahovi) sa ciljem dobijanja slika površine u visokoj rezoluciji. Zahvaljujući velikom broju operativnih modova (u kontaktnom i polukontaktnom režimu skeniranja), uređaj omogućava i mapiranje magnetnih (MFM), električnih (SRIelektrična otpornost, KPM – potencijal površine, EFM – naelektrisanje, SCM – kapacitivnost), mehaničkih (Lateral Force Mode – trenje, Force Modulation Mode – elastičnost), faznih (Phase Imaging Mode – adhezivne sile) i piezoelektričnih (PFM) svojstava. Uređaj je opremljen i sistemom za litografiju. Osim navedenog, mikroskop sadrži skenirajuću jedinicu za STM (Scanning Tunneling Microscopy) operativni modkoji omogućava analizu na atomskom nivou.

AFM mikroskop

 

 • Sistem za feroelektrična merenja 

Model:Precision Multiferroic – Precision Materials Analyzer

Proizvođač: RadiantTechnologies, Inc., Sjedinjene Američke Države

Uređaj služi za karakterizaciju feroelektričnih materijala u formi tableta i filmova: za dobijanje standardnih bipolarnih histerezisa (zavisnost polarizacije od primenjenog električnog polja), dobijanje zavisnosti kapacitivnosti od primenjenog električnog polja, određivanje struje curenja, kao i za određivanje piezoelektričnih parametara. Sistem sadrži osnovnu naponsku jedinicu za izvođenje merenja do 200 V primenjenog napona, tj. pojačivač do 4000 V za visokonaponska merenja.Merenja je moguće vršiti na temperaturama do 600 °C, zahvaljujući specijalno dizajniranom keramičkim nosaču uzorka.

Sistem za feroelektrična merenja

 

 • Sistem za ispitivanje fotonaponskih svojstava solarnih ćelija 

Proizvođač: Osram, Nemačka

Sistem se sastoji od svetlosnog izvora (Osram halogena lampa, 300 W), sistema za napajanje svetlosnog izvora (transformator 230/120 V i električni dimer za stabilizaciju napona), fotometra za kalibraciju izlaznog osvetljenja svetlosnog izvora (Voltcraft PL-110SM) i Keithley Sourcemeter 237 mernog uređaja, koji je preko GPIB kartice povezan sa računarom. Računar koristi LabView aplikaciju putem koje se zadaju različiti uslovi snimanja strujno-naponskih karakteristika solarnih ćelija u mraku i na osvetljenju. Podešavanjem vertikalne pozicije svetlosnog izvora moguće je vršiti merenja na različitim osvetljenjima (0–2000 W m–2).

Sistem za ispitivanje fotonaponskih svojstava solarnih ćelija 

 

 • Cevna programabilna peć sa maksimalnom temperaturom do 1100 ºC 

Proizvođač: „Elektron“, Srbija

Osnovne karakteristike:

radna temperatura: do 1100 ºC uz mogućnost višestepenog programiranja

brzine zagrevanja i dužine zadržavanja na odgovarajućoj temperaturi;

– radna sredina: mogućnost rada u različitim atmosferama

Cevna peć do 1100 ºC, „Elektron“

 • Komorna programabilna peć sa maksimalnom temperaturom do 1600 ºC 

Proizvođač: „Elektron“, Srbija

Osnovne karakteristike:

– radna temperatura: do 1600 ºC uz mogućnost višestepenog programiranja

brzine zagrevanja i dužine zadržavanja na odgovarajućoj temperaturi;

– radna sredina: vazduh

Komorna peć do 1600 ºC, „Elektron“

 • Uređaj za elektrohemijsku impendansnu spektroskopiju 3532-50 LCRHiTESTER

Proizvođač:HIOKI“, Japan

Osnovne karakteristike:

– opseg frekvencija:od 42 Hzdo 5 MHz

– tačnost:±008%

– parametri merenja:|Z|, |Y|, θ, Rp, Rs (ESR), G, X, B, Cp, Cs, Lp, Ls, D (tanδ), Q

Uređaj za elektrohemijsku impendansnu spektroskopiju

 • UV-Vis spektrofotometar Shimadzu UV-2600

Model: Shimadzu UV-2600

Proizvođač: Shimadzu, Japan

Osnovnekarakteristike:

 • radniopseg od 200 do 1400 nm
 • mogućnostanalizetečnihičvrstihuzoraka, merenjemapsorbanse, reflektanse i transmitanse
 • mogućnostpraćenjakinetikereakcijeiodređivanjekinetičkihparametara
 • softverski dodatak za izračunavanje debljine filmova

UV-Vis spektrofotometar

 • Klima komora JEIO TECH TH-KE025

Proizvođač: JEIO TECH

Osnovne karakteristike:

– programabilni kontroler temperature i vlažnosti

– opseg temperature -35-150oC

– opseg vlažnosti 0-100% (promena temperature 15-90oC)

– meri se promena električnih karakteristika sa promenom temperature i vlažnosti

JEIO TECH TH-KE025 klima komora

 • Uređaj za nanošenje tankih filmova (Spin-Coater)

Model: SCS G3P-8

Proizvođač: Cookson Electronic Equipment

Osnovne karakteristike:

 • kompaktni uređaj za nanošenje tankih filmova različitog spektra materijala iz tečnih uzoraka
 • mogućnost nanošenja slojeva na planarne supstrate različitog oblika i veličine
 • maksimalna brzina rotacije 9999 rpm
 • maksimalno dužina trajanja nanošenja slojeva 999 s
 • uređaj ima precizan i detaljan programator – mogućnost programiranja i čuvanja do 30 programa nanošenja slojeva, svaki sa maksimalno 20 koraka

Uređaj za nanošenje tankih filmova

 • ViskozimetarHAAKE Rotovisco RV20

Proizvođač: HAAKE

Osnovne karakteristike:

 • rotacioni viskozimetar sa kupom i pločom
 • upotrebljava se za određivanje viskoznosti različitih sistema (njutnovskih i nenjutnovskih fluida)
 • merni opseg viskoznosti 20 – 4´106 mPa×s
 • mogućnost merenja na različitim temperaturama

Viskozimetar HAAKE Rotovisco RV2

 • Uređaj za električna merenja Keithley 237

Proizvođač: Keithley Instruments

Osnovne karakteristike:

 • izvor napona: ± 100 μV do ± 110 V za merenje struje ± 10 fAdo ± 100 mA
 • izvor struje: ± 100 fA do± 100 mA za merenje napona ± 10 μA do± 110 V
 • dodatno: izvor i merenje napona: ± 1100 V na maksimalno ± 10 mA
 • povezan sa računarom preko aplikacije napravljene u Labview programu pomoćuGPIB kartice

Uređaj za električna merenja Keithley 237

 

 • Reaktor za hidrotermalnu sintezu prahova

Proizvođač: Roth Karlsruhe, Nemačka

Osnovne karakteristike:

– radna temperatura  (-60 – 300) °C

– maksimalni radni pritisak  200 bar

– radna zapremina  0.25 l

Reaktor za hidrotermalnu sintezu prahova

 

 • Laboratorijski hidrotermalni reaktor 85

Proizvođač: Institut za multidisciplinarna istraživanja Univerziteta u Beogradu

Osnovne karakteristike:

– maksimalna temperatura 700 °C

– maksimalni pritisak 500 bar

– zapremina  0.1 l

Laboratorijski hidrotermalni reaktor 85

 • Liofilizator TOPT-10C

Model: TOPT-10C

Proizvođač:Toption Instrument CO., Ltd., Kina

Osnovne karakteristike:

– temperatura komore za hlađenje: -55 ºC

– vakuum: 10 Ra

– površina sušenja: 012 m2

– kapacitet zamrzaanja vode: 3-4 kg/24 h

Liofilizator TOPT-10C

 • Potenciostat/galvanostat

Model: Gamry Reference 600

Proizvođač: GAMRY Instruments, SAD

Osnovne karakteristike:

– Maksimalna struja ± 600 mA

– Maksimalni napon ± 11 V

– Opseg frekvenci za impedansna merenja: 10 μHz – 1 MHz

– Broj strujnih opsega: 11 (60pA-600mA)

– Minimalna rezolucija napona: 1 μV

– Minimalna rezolucija struje: 20 aA

Potenciostat/galvanostat

 

 • Tečni hromatograf visokih performansi, HPLC Waters LC-MS System

Model: HPLC Waters LC-MS System

Proizvođač: Waters, SAD

Osnovne karakteristike:

– Uređaj za razdvajanje, kvalitativnu i kvantitativnu analizu komponenti manje molekulske mase.

– Moguća je precizna detekcija različitih klasa jedinjenja: šećera, fenola, organskih kiselina i niza drugih metabolita male molekulske mase.

– Sistem sadrži: elektrohemijski detektor (model 2465), diode array  detektor  (model 2996), maseni detektor (model EMD 1000), binarne pumpe (model 1525), autosempler (model 717+)

Tečni hromatograf visokih performansi, HPLC Waters LC-MS System

 • Tečni hromatograf visokih performansi HPLC, Prominence LC-20AB

 

Model: Prominence LC-20AB

Proizvođač: Shimadzu, Japan.

Osnovne karakteristike:

– tečni hromatograf visokih performansi je opremnjen binarnim sistemom pumpi, autosemplerom, temperaturno kontrolisanom pećnicom za kolonu.

– Spregnut je sa fotodiodnim, UV-VIS detektorom (SPD-M20A) kao i sa detektorom za merenje intenziteta fluorescencije (RF-10-AXL).

– U kombinaciji sa odgovarajućim kolonama i mobilnim fazama aparat omogućava razdvajanje i karakterizaciju širokog spektra metabolita (fenolnih kiselina, flavonoida sa antocijanima, aminokiselina, organskih kiselina, redoks stanja askorbata i glutationa, karotenoida…).

Tečni hromatograf visokih performansi HPLC, Prominence LC-20AB

 • Spektrofotometar Shimadzu 2501-PC

Model: Shimadzu 2501-PC

Proizvođač: Shimadzu, Japan

Osnovne karakteristike:

– Spektorfotometar sa kontrolom temperature

– Opseg talasnih dužina 200-800 nm

– Uređaj se koristi za spektrofotometrijsku karakterizaciju tečnih uzoraka i za izvodjenje biohemiskih eseja.

Spektorfotometar Shimadzu 2501-PC

 • Spektrofluorimeter ifosforimetar FL3-221 P TCSPC

Model:Fl3-221 PTCSPC

Proizvođač: HORIBA, Japan

Instrument meri steadystate i vremenski razlučenu fluorescenciju i fosforescenciju, na tečnim i čvrstim uzorcima. Ima dva detektora u T konfiguraciji, jedan opsega 200-900 nm i drugi 200-1010 nm. Odgovarajući ekscitacioni opseg: 200-800 nm odnosno 200-950 nm.

Za vremenski razlučenu fluorescenciju kupljene su diode koje emituju na: 265, 278, 340, 460, 488, 625 nm, i 650 nm laserska dioda. Vremenski razlučena fluorescencija može da se meri u oblasti 100 pikosekudni do 10 mikrosekundi, a fosforescencija u oblasti 100 pikosekudni do 10 sekundi.

Mogućnost održavanja temperature u mernoj ćeliji u opsegu -20 do 80°C pomoću Peltierovog hladnjaka, ima dodatak za merenje polarizacije fluorescencije.
Djuarov (Dewar) sud za držanje uzorka u tečnom azotu u kućištu u toku merenja.

Fluorimetar i fosforimetar FL3-221 P TCSPC

 • Spektrofluorimetar FluoroLog 3

Model: FluoroLog 3

Proizvođač: Horiba,Japan

Osnovne karakteristike:

–  Fluorolog-3 spektrofluorometar se koristi za merenje fluoroscentnih i fosforoscentnih spektara uzoraka u tečnom i čvrstom stanju.

– Glavni delovi sistema Fluorolog-3 spektrofluorometar su:kućište sa optičkim komponentama (ovo uključuje monohromator sa putevima pobude i emisije u  „L“ konfiguraciji opsega 200 – 800 nm, FL 1040 fosforimetar i F-3004 Peltierov hladnjak),personalni računar,

– Prateći softver: DataMax

Spektrofluorimetar FluoroLog 3

 • Gasni hromatograf GC-2010-Plus (Shimatzu, Japan)

Model: GC-2010-Plus

Proizvođač: Shimatzu, Japan

Osnovne karakteristike:

– Koristi se za identifikaciju i kvantifikaciju isparljivih jedinjenja u tečnim uzorcima

– Mogu da se ispituju pesticidi, alkoholi, eteročna ulja itd.

– Noseći gas je helijum

– Autoinjector i headspace injector

– Izuzetno visoka osetljivost

– Tip detektora-maseni, tip jonizacije-EI

 • Cistem za elektroforezu EPS Amersham

Model: EPS Amersham

Proizvođač: Amersham BioSciences, SAD

Osnovne karakteristike:

– Koristi se za razdvajanje i identifikaciju proteina po masi

– Sastoji se iz nosača gela sa elektrodama, kadice, i sistema za regulaciju struje

– Može se povezati sa biohemijskim esejima u cilju određivanja aktivnosti određenih enzima

Cistem za elektroforezu

 • Sistem za Western blot BioRad Trans-Blot SD

Model: BioRad Trans-Blot SD

Proizvođač:BioRad, SAD

Osnovne karakteristike:

– Koristi se za razdvajanje proteina po masi

– Identifikacija se vrši specifičnim primarnim antitelima i sekundarnim antitelima sa različitim obeleživačima

Sistem za Western blot BioRad Trans-Blot SD

 • Komora za anoksiju Plas-Labs

Model: Plas-Labs

Proizvođač: Plas-Labs, SAD

Osnovne karakteristike:

– Koristi se za pripremu i analizu uzoraka u atmosferi bez kisonika

– Komora za anoksiju se sastoji iz glavne komore i pretkomore

– Omogućava rad pod atmosferom azota, argona i drugih nezapaljivih gasova

– Ima sistem za otklanjanje vlage

– Ima mogućnost unosa računara i različitih električnih uređaja

Komora za anoksiju

 • PCR sistem 2720 Thermal Cycler

Model: PCR sistem 2720 Thermal Cycler

Proizvođač: Applied Biosystems, SAD

Osnovne karakteristike:

– Služi za DNK analizu ekstrakata bioloških uzoraka

– Sastoji se iz dela za pripremu uzraka za analizu i samog PCR-a

PCR sistem 2720 Thermal Cycler

 • Kiseonična elektroda

Naziv opreme: Kiseonična elektroda

Proizvođač: Hansatech, Velika Britanija

Osnovne karakteristike:

– Koristi se za određivanje koncentracije i brzine potrošnje/produkcije kiseonika u vodenim uzorcima

– Poseduje sistem za regulaciju temperature i osvetljavanja uzorka

– Poseduje softver za beleženje i analizu

Kiseonična elektroda

 • Sistem za patch-clamp

Naziv opreme: Sistem za „patch-clamp“

Proizvođač: HekaAM systems-Axiovert

Osnovne karakteristike:- Koristi se za ispitivanjem potencijala i struja na membrani i identifikacija i kvalitativno opisivanje funkcije kanala

– Sistem se sastoji iz mikroskopa, pojačavača, mikromanipulator, puler elektroda, interfejs

– Sistem konvertuje dobijeni signal u vrednosti koje se dalje mogu analizirati

Sistem za „patch-clamp“

 • Biohemijska laboratorija

Naziv opreme: Biohemijska laboratorija

Proizvođač: više proizvođača

Osnovne karakteristike:

– Biohemijska laboratorija se sastoji od: standardizovanih radnih površina, ormara i rashladnih uređaja za čuvanje hemikalija, tri centrifuge sa kontrolom temperature (Eppendorf, Nemačka), analitičke vage (Sartorius, Nemačka), pH-metra (Mettler Toledo, Švajcarska), šejkera (Heidolph, Nemačka), čitača mikroploča (GDV, Austrija), mlinova za čvrste uzorke (Fritsch, Nemačka), digestora (Waldner-Lab, Nemačka).

Biohemijska laboratorija