Home / Laboratorije

Laboratorije

Laboratorije predstavljaju istraživačku bazu za realizaciju istraživanja i na raspolaganju su svim istraživačima i projektima.


Laboratorija za sintezu i procesiranje materijala


U laboratoriji se realizuju istraživanja vezana za sintezu prekursorskih rastvora, suspenzija, pasti, prahova i njihovo procesiranje. Sastoji se od dobro opremljene hemijske laboratorije u okviru koje se nalazi sva neophodna oprema: laboratorijski sto, digestori, sušnice, centrifuga (6000 rpm), ultrazvučno kupatilo, ultrazvučna sonda, autoklav(250 ml/200 bar/300°C), magnetne mešalice, pH-metri, freeze-dry, oprema za mešanje gasova i peć za sintezu u raznim atmosferama. Osim ove opreme tu se nalazi i oprema neophodna za osnovnu karakterizaciju materijala kao što su termijske analize, IR spektroskopija, ICP itd. Saradnici Centra angažovani u radu ove laboratorije razvili su više novih metoda za sintezu pre svega nanostrukturnih kompleksnih materijala, pri čemu izdvajamo metode na principima „zelene hemije“, kao na primer mehanohemijska sinteza, hemijske metode iz polimernih prekursora u kojima se kao koriste biopolimeri, kao i sinteze koje se odvijaju na sobnoj temperaturi kao što je metoda samosagorevanja. Prekursorski rastvori, suspenzije, paste i prahovi se dalje procesiraju u cilju dobijanja funkcionalnih materijala u formi tankih i debelih filmova kao i komadne keramike. Za procesiranje materijala se koriste visokoenergetski planetarni mlinovi za homogenizaciju, mehaničku aktivaciju i mehanohemijsku sintezu; presa; peći za kalcinaciju i sinterovanje; spin-coater za nanošenje tankih filmova; kao i oprema za nanošenje debelih filmova (tape casting nož i desktop screen printing), kao i “home-made” oprema za elektrospining. Radom laboratorije rukovodi dr Milica Počuča-Nešić.

Laboratorija za mikroskopiju


U okviru Laboratorije za mikroskopiju nalazi se skanirajući elektronski mikroskop, sa detektorom sekundarnih elekrona, odbijenih elektrona, kao i EDS detektorom. Mikroskop ima rezoluciju od 3 nm.
Pored SEM mikroskopa u Laboratoriji se nalazi i AFM mikroskop, koji je povezan sa opremom za feroelektrična merenja da bi se omogućilo merenja električnih karakteristika na nano objektima. Oprema za feroelektrična merenja ima i interfejs za visoki napon i pojačivač, koji omogućuje podizanje napona do 4000 V, a samim tim merenja, ne samo na nano objektima, već i na komadnim uzorcima. Treba naglasiti da ovako formiran set nije standardna oprema koja se može naći u redovnoj ponudi već je proizvođač napravio i povezao na osnovu naših zahteva i prema našem projektu i nacrtu. AFM može da radi u sledećim modovima: modu magnetnih sila (MFM), skanirajućem tunelirajućem modu (STM), modu piezo sila (PFM), modu Kelvin probe. Radom laboratorije rukovodi dr Zorica Marinković Stanojević. Izuzetni stručni i materijalni kapaciteti ove laboratorije omogućile su intenzivnu saradnju sa istraživačima iz mnogih drugih NIO i Centara izuzetnih vrednosti.


Laboratorija za funkcionalnu karakterizaciju materijala


U okviru Laboratorije za karakterizaciju funkcionalnih materijala nalazi se oprema za električnu karakterizaciju kao što je: LCZ (40 Hz – 5 MHz, 100 MΩ) i dc source-meter (1100V/10mA 110V/100mA). Pomoću ove opreme moguće je određivanje električnih karakteristika materijala u režimu jednosmerne i naizmenične struje, pomoću različitih metoda merenja (impedansna spektroskopija, metoda 4 tačke, strujno-naponska karakteristika, itd). Merenja električnih karakteristika su moguća u temperaturnom intervalu od 20S – 700S, u različitim atmosferama.
U Laboratoriji je konstruisan i nosač uzoraka za karakterizaciju gorivnih ćelija (tehničko rešenje) koji se redovno koristi od strane naših istraživača ali i istraživača iz drugih NIO. Takođe, konstruisan je i napravljen simulator sunčevog zračenja, koji omogućava karakterizaciju fotovoltaika i takođe se koristi od strane naših istraživača, ali i istraživača iz drugih NIO sa kojima je dogovorena saradnja u ovoj oblasti.
Pomoću fotokatalitičkog reaktora i UV-VIS spektrofotometra moguća je pratititi proces fotokatalize. Radom ove laboratorije rukovodi dr Aleksandar Radojković, a laboratorija je zbog velikog broja različitih metoda za funkcionalnu karakterizaciju materijala uspostavila značajnu saradnju sa mnogobrojnim domaćim i stranim NIO, te se u njoj realizuje veliki broj nacionalnih i bilateralnih projekata.


Laboratorija za biohemiju


Laboratorija za biohemiju vrši pripremu i obradu bioloških uzoraka u cilju izolacije specifičnih komponenti (npr. proteina, DNK), kao i pripremu biohemijskih sistema i rastvora za rad. Za ove potrebe, laboratorija je opremljena osnovnim materijalom (hemikalije, staklarija), mešalicama, centrifugama, vagama, mlinovima, digestorom i komorom za rad u anaerobnim uslovima.
Izolovane komponente se dalje razdvajaju, identifikuju i proučavaju metodama 1D i 2D elektroforeze, i/ili se šalju na dalju analizu. U ovoj laboratoriji se vrši pripremema i bazična analiza uzoraka i za druge laboratorije Centra, a radom laboratorije rukovodi dr Jelena Dragišić Maksimović.


Laboratorija za spektroskopiju i hromatografiju


Laboratorija vrši spektroskopsku i hromatografsku analizu bioloških uzoraka i biohemijskih sistema metodama spektrofotometrije, fluorescentne spektrometrije, elektronske paramagnetne rezonantne (EPR) spektroskopije, i HPLC-a. Spektrofotometrija i fluorescentna spektrometrija se koriste za opisivanje tečnih uzoraka, proučavanje biohemijskih reakcija, izmena u strukturi polimera, interakcija biomolekula, aktivnosti enzima i formiranje proizvoda enzimskih reakcija.
EPR spektroskopijom se vrši proučavanje slobodno-radikalskih reakcija i redoks aktivnost tranzicionih metala. Analiza se vrši uz pomoć programa za simulacije. HPLC se koristi za analizu sastava ekstrakata bioloških uzoraka i za identifikaciju proizvoda biohemijskih reakcija.
Nakon razdvajanja biomolekula (fenola, šećera, amino-kiselina, različitih metabolita), identifikacija i kvantifikacija se vrše na osnovu masene, elektohemijske ili fluorimetrijske analize. Uređaji poseduju opremu za automatsko uzimanje uzoraka što omogućava automatizovanu i brzu obradu velikog broja uzoraka. Obrada dobijenih podataka se vrši uz pomoć specijalizovanih računarskih programa. Laboratorija poseduje i opremu za gasno-masenu hromatografiju koja vrši visoko-osetljivu analizu isparljivih molekula u vodenim i gasovitim sistemima. Identifikacija se vrši na osnovu mase u veoma širokom opsegu, a jedinjenja je jonizuju elektronskom jonizacijom. Moguć je visok protok uzoraka. Namena metode, osim analize bioloških uzoraka i biohemisjkih sistema, je za analizu uzoraka iz oblasti ekologije, prehrambene i farmaceutske industrije. Analiza hromatograma se vrši specijalizovanim softverom sa bazom podataka. Rukovodilac laboratorije je dr Jasna Simonović Radosavljević.


Laboratorija za molekularnu biologiju


Laboratorija za molekularnu biologiju vrši analizu DNK i RNK i pripremu bioloških uzoraka za ovu vrstu analize. Opremljena je sa dva PCR uređaja i pratećom opremom. Rad se vrši u visoko- sterilnim uslovima. Laboratorijom za molekulanu biologiju rukovodi dr Aleksandra Mitrović, a u okviru laboratorije se realizuju istraživanja neophodna za veći broj nacionalnih i međunarodnih projekata.


Laboratorija za proteomiku
 
Laboratorija za proteomiku vrši analizu, detekciju i kvantifikaciju proteina, peptida i slobodnih aminokiselina primenom različitih analitičkih metoda, i elektoforetskih metoda sa Western blot analizom.
Opremljena je sa sistemom za vertikalnu elektoforezu i sistemom za izoelektično fokusiranje i pratećom opremom; kao i uređajima za imunoblot ispitivanja.
Rukovodilac Laboratorije za proteomiku je dr Sonja Veljović Jovanović, a u okviru laboratorije se realizuju istraživanja neophodna za veći broj nacionalnih i međunarodnih projekata.