Laboratorije

Laboratorija za sintezu materijala

Sinteza prekursorskih rastvora, suspenzija, pasti i prahova vrši se u Laboratoriji za sintezu materijala. To je dobro opremljena hemijska laboratorija u okviru koje se nalazi sva neophodna oprema: labaratorijski sto, digestori, sušnice, centrifuga (6000 rpm), ultrazvučno kupatilo, ultrazvučna sonda, autoklav (250 ml/200 bar/300°C), magnetne mešalice, pH-metri, freeze-dry, oprema za mešanje ...

Detaljnije »

Laboratorija za procesiranje materijala

Prekursorski rastvori, suspenzije, paste i prahovi se procesiraju u Laboratoriji zaprocesiranje materijala, a u cilju dobijanja funkcionalnih materijala u formi tankih i debelih filmova kao i komadne keramike. U Laboratoriji za procesiranje materijala se nalaze i visokoenergetski planetarni mlinovi za homogenizaciju, mehaničku aktivaciju i mehanohemijsku sintezu; presa; peć i za ...

Detaljnije »

Laboratorija za mikroskopiju

U okviru Laboratorije za mikroskopiju nalazi se skanirajući elektronski mikroskop, sa detektorom sekundarnih elekrona, odbijenih elektrona, kao i EDS detektorom. Pored SEM mikroskopa u Laboratoriji se nalazii AFM mikroskop, koji je povezan sa opremom za feroelektrična merenja da bi se omogućilo merenja električnih karakteristika na nano objektima. Oprema za feroelektrična ...

Detaljnije »

Laboratorija za funkcionalnu karakterizaciju materijala

U okviru Laboratorije za karakterizaciju funkcionalnih materijala nalazi se oprema za električnu karakterizaciju kao što je: LCZ (40 Hz – 5 MHz, 100 MΩ) i dc source-meter (1100V/10mA 110V/100mA). Pomoću ove opreme moguć eodređivanje električnih karakteristika materijala u režimu jednosmerne i naizmenične struje, pomoću različitih metoda merenja (impedansna spektroskopija, metoda ...

Detaljnije »

Laboratorija za biohemiju

Laboratorija za biohemiju vrši pripremu i obradu bioloških uzoraka u cilju izolacije specifičnih komponenti (npr. proteina, DNK), kao i pripremu biohemijskih sistema i rastvora za rad. Za ove potrebe, laboratorija je opremljena osnovnim materijalom (hemikalije, staklarija), mešalicama, centrifugama, vagama, mlinovima, digestorom i komorom za rad u anaerobnim uslovima. Izolovane komponente ...

Detaljnije »

Laboratorija za spektroskopiju i tečnu hromatografiju

Laboratorija vrši spektroskopsku i hromatografsku analizu bioloških uzoraka i biohemijskih sistema metodama spektrofotometrije, fluorescentne spektrometrije, elektronske paramagnetne rezonantne (EPR) spektroskopije, i HPLC-a. Spektrofotometrija i fluorescentna spektrometrija se koriste za opisivanje tečnih uzoraka, proučavanje biohemijskih reakcija, izmena u strukturi polimerima, interakcija biomolekula, aktivnosti enzima i formiranje proizvoda enzimskih reakcija. EPR spektroskopijom ...

Detaljnije »

Laboratorija za molekularnu biologiju

Laboratorija za molekularnu biologiju vrši analizu DNK i RNK analizu i pripremu bioloških uzoraka za ovu vrstu analize. Opreljena je sa dva PCR uređaja i pratećom opremom. Rad se vrši u visoko-sterilnim uslovima.

Detaljnije »

Laboratorija za elektrofiziologiju

Laboratorija za elektrofiziologiju vrši ispitivanja elektrofizioloških karakteristika ćelija, te koristi elektrohemijske metode za proučavanje biohemijskih sistema. Ispitivanjem potencijala i struja na membrani vrši se identifikacija i kvalitativno opisivanje funkcije kanala. Elektrohemijska merenja se vrše elektrodama, specijalizovanim za merenje nivoa kiseonika ili redoks potencijala. Ovi parametri su od izuzetnog značaja kako ...

Detaljnije »

Laboratorija za gasno-masenu hromatografiju

Laboratorija za gasno-masenu hromatografiju vrši visoko-osetljivu analizu isparljivih molekula u vodenim i gasovitim sistemima. Identifikacija se vrši na osnovu mase u veoma širokom opsegu, a jedinjenja je jonizuju elektronskom jonizacijom. Moguć je visok protok uzoraka. Namena metode, osim analize bioloških uzoraka i biohemisjkih sistema, je za analizu uzoraka iz oblasti ...

Detaljnije »

Laboratorija za ishranu biljaka

U laboratoriji za ishranu biljaka sprovode se istraživanja u graničnim oblastima biljne biologije, poljoprivrede i ekologije, od izučavanja molekularnih mehanizama kojima koren biljaka usvaja mineralne elemente i signalnih mehanizama uključenih u odgovor biljke na nedostatak ili višak mineralnih elemenata, do značaja mineralne ishrane u uspostavljanju (agro)ekosistema narušenih antropogenim aktivnostima. Posebna ...

Detaljnije »