Početna

Ideja formiranja Centra za zelene tehnologije proistekla je iz potrebe da se oko zajedničkog interdisciplinarnog programa okupe istraživači različitih profila i sa različitih odseka Instituta za multidisciplinarna istraživanja, čija dosadašnja istraživanja pokrivaju oblasti zelenih tehnologija. To su istraživači koji se bave istraživanjima vezanim za životnu sredinu i održivi razvoj, uključujući obnovljive izvore energije, održivu poljoprivredu, zaštitu, kontrolu i remedijaciju voda, zemljišta i vazduha, nove tehnologije koje omogućavaju smanjenje potrošnje energije i smanjenu upotrebu i proizvodnju toksičnih materija, itd. Širok spektar ekspertiza u okviru jedne institutcije omogućava nam da realizujemo kompleksne projekte iz oblasti zelenih tehnologija. Formiranje Centra otvorilo nam je i dodatne mogućnosti za saradnju sa privredom i pozicioniralo Institut kao kompetentnu instituciju zaširu problematiku zaštite životne sredine i održivog razvoja.

Program rada Centra kreiran je u saglasnosti sa aktuelnim Programom rada Instituta za multidisciplanarna istraživanja Univerziteta u Beogradu, za period od 2016-2019, usvojenim od strane Upravnog odbora Instituta.

Program Centra za zelene tehnologije prati realne potrebe Republike Srbije u oblasti zaštite životne sredine. Centar za zelene tehnologije ima ambiciju da doprinese unapređenju zaštite životne sredine i održivom razvoju u Republici Srbiji. Istraživači angažovani u radu Centra prepoznati su u naučnoj i stručnoj javnosti u zemlji i regionu, ali i u široj međunarodnoj naučnoj javnosti, po kvalitetu svog naučno-istraživačkog rada, brojnim projektima saradnje sa privredom i obimu naučne produkcije. Budući Centar ima na raspolaganju 35 istraživača u naučnim zvanjima i deset adekvatno opremljenih laboratorija za istraživanja u planiranim oblastima zelenih tehnologija:

  1. Laboratorija za sintezu materijala
  2. Laboratorija za procesiranje materijala
  3. Laboratorija za mikroskopiju
  4. Laboratorija za funkcionalnu karakterizaciju materijala
  5. Laboratorija za biohemiju
  6. Laboratorija za spektroskopiju i tečnu hromatografiju
  7. Laboratorija za molekularnu biologiju
  8. Laboratorija za elektrofiziologiju
  9. Laboratorija za gasno-masenu hromatografiju
  10. Laboratorija za ishranu biljaka